Hmong

Chaw Txhawb Nqa Rau Cov Neeg Tsaug Mob

Txhua yam uas koj tus kws lij choj ua los mus sawv cev thiab tiv thaiv koj yog ib qho uas tseem ceeb heev thawm uas koj muaj plaub ntuj tsaug mob. Lub sij hawm uas koj tsaug mob loj, koj tsim nyog yuav tsum muaj ib tug neej uas nws yuav nyob tsawv ntawm koj ib sab uas txhawj txog thiab muaj lub siab dawb pauj pab koj txua yam mus kom txog thaum koj tsooj plaub hais xaus.

Peb Pab Hais Cov Tsooj Plawb Ntug Uas Nyuaj Thiab Peb Hais Tau Yeej Txhua Zaus

Nyob rau ntawm Law Offices of David, L. Milligan, APC, peb hais cov tsooj plaub uas loj thiab hais nyuaj uas lwm tws kws lij choj tsis kam lees los hais thiab txais tos. Cov tsooj plaub ntuj loj thiab hais nyuaj tsaug xa tuaj rau ntawm peb qhov chaw hais plaub vim yog peb muaj peev xwm hais kom yeej thiab tiav sai rau koj.

Tus Sawv Cev Uas Ib Txwm Hais Plaub Ntub Tsaug Mob Loj

Yog hais tias koj tau tsaug mob loj heev, koj qhov kev sab laj nrog ib tus kws lij choj yog ib qho tseem ceeb heev. Koj yuav tsum ua tib zoo xaiv kom tau ib tug kws lij choj uas muaj peev xwb thiab paub txoj kev cai lij choj zoo thiab tob. Mr. Milligan yog ib tug kws lij choj uas muaj peev xwm thiab tshaj lij tshaj plaws uas muaj lub siab dawb paug yuav pab koj tsooj plau thiab hais mus koj xaus. Nws yog ib tug kws lij choj uas tau txais kev qhuas siab tshaj plaws los ntawm lub koom haus AV Preeminent uas tswj txoj kev hais plaub ncaj nceeg.

Leej Twg Yuav Yog Tus Uas Sawv Cev Nres Koj Tshooj Plaub

Peb tus kws lij choj, David Milligan, yog ib tug uas muaj peev xwm thiab tau hais ntau tsooj plaub tsaug mob loj yeej los lawm ntau zaus. Nws yog ib tug uas yuav nrog koj sab laj tim nrej tim muag thiab ua siab tawv qhawv yuav hais koj tsooj plaub koj yeej rau koj. David Milligan tsaug xaiv log ntawm lub koom haum AV Preeminent los ua ib tug kws lij choj uas muaj peev xwm thiab coj tau txoj kev hais plaub ntug ncaj nceeg zoo heev.

Peb nreeg tau tias txhua tus neeg uas peb pab tsim nyog yuav tsum tau txais txoj kev txhawb nqa uas siab tshaj nplaws thiab tsim nyog tshaj txhua yam. Txoj kev pab koj hais koj tsooj plaub mus kom xaus yob ib qho kev tseem ceeb tshaj plaws nyob rau haus peb lub tsev kws lij choj. Txhua tus neeg ua peb tau hais lawv cov plaub ntug yav tas qhuas thiab fwv tias peb daws plaub ntuj tau zoo heev thiab ntxim siab tshaj plaws. Peb hais lus yooj yim thiab cev ncauj cev lus tau rau koj tsaug siab tshaj plaws. Peb zoo siab pab koj tag siab nrho mus kom txog thaum koj tsooj plaub hais los mus xaus.

Luaj lwm tus hais li cas txoj ntawm peb

Txhua tus neeg uas peb tau pab yav tas los kuj tau qhuas tias peb muaj lub siab zoo dawb paug pab laws daws laws cov tsooj plaub ntug. Lauv kuj tau hais tias peb pab kws lij choj kuj coj tau tus xim xoos zoo thiab hais lus tau tsaug siab heev. Yog li no thov koj tsis txhob ua siab deb es cia li hu tuaj peb yuav pab koj daws koj tsooj plaub tsaug mob mus kom txog thaum xaub. Peb zoo siab hlo yuav pab koj txhua yam mus kom txog thaum koj tsooj plaub hais tiav.